Kasutustingimused

1 MÕISTED

1.1 Tööd.ee – Tööd.ee (registrikood 123456789, aadress xxx, Eesti Vabariik).
1.2 Klient – juriidiline isik, kes tellib Teenuseid.
1.3 Lepinguosalised – Tööd.ee ja Klient.
1.4 Andmebaas – veebilehel www.tööd.ee asuv tööd.ee andmebaas, mis sisaldab tööpakkumis- ja tööotsimise kuulutusi, CV-sid ning muud tööhõivega seonduvat teavet.
1.5 Juurdepääsuandmed – Andmebaasile ligipääsuks vajalik Tööd.ee poolt Kliendile edastatav kasutajanimi ja parool.
1.6 Kasutustingimused või Tingimused – käesolevad Tööd.ee Andmebaasi kasutamise tingimused registreeritud tööandjatele.
1.7 Kuulutus – Kliendi tööpakkumise reklaam, mis avaldatakse Andmebaasis.
1.8 Teenused – veebilehel www.tööd.ee jaotuse „Tööandja“ alajaotuses „Teenused“ kirjeldatud tööandjale suunatud teenused, mida Tööd.ee Kliendile osutab ja mille eest Klient tasub tööd.ee-e vastavalt samas jaotuses toodud tasumääradele.

2 KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Kui Klient on tellitud Teenuste eest tasunud, või on Tööd.ee otsustanud avada Kliendile Teenuse krediidi alusel, saab ta Tööd.ee´lt oma e-postile teabe Andmebaasi juurdepääsuõiguse aktiveerimise kohta ning Juurdepääsuandmed, mis tagavad talle Teenuse kasutamise võimaluse vastava Teenuse kirjelduses nimetatud aja jooksul.
2.2 Kliendil on õigus teha oma Juurdepääsuandmed kättesaadavaks üksnes volitatud kontaktisikute tellitud Teenuste kasutamise eesmärgil, näiteks oma töötajatele, kelle läbi Klient Teenuseid kasutab.
2.3 Klient vastutab oma Juurdepääsuandmete hoidmise eest kolmandatele isikutele ligipääsmatuna. Kui Kliendil on tekkinud kahtlus, et Juurdepääsuandmed on saanud kolmandatele isikutele kättesaadavaks, on ta kohustatud sellest viivitamatult teatama Tööd.ee e-posti teel. Sel juhul tühistab Tööd.ee Kliendi senised ning väljastab uued Juurdepääsuandmed. Nimetatud teave saadetakse kirjalikult Kliendi poolt registreerimisel esitatud e-posti aadressile või edastatakse muul Kliendiga e-posti teel kokku lepitud viisil.
2.4 Klient teatab Tööd.ee´le e-posti teel 3 tööpäeva jooksul Kliendi kontaktisiku muutumisest, märkides, millisest kuupäevast alates ei ole senisel kontaktisikul enam volitusi Kliendi nimel Andmebaasile juurdepääsuks, samuti uue kontaktisiku nime, märkides, millisest kuupäevast alates omandab uus kontaktisik volitused Kliendi nimel Andmebaasile juurdepääsuks, lisaks uue kontaktisiku ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ning kontakttelefoni. Pärast Kliendilt teate saamist sulgeb Tööd.ee Kliendi poolt nimetatud päeval senised Juurdepääsuandmed ning edastab uuele kontaktisikule uued Juurdepääsuandmed, saates need Kliendi uue kontaktisiku e-posti aadressile.
2.5 Klient kasutab Andmebaasist saadud teavet üksnes enda vajadusteks töötajate leidmise eesmärgil ning ei edasta seda ega osa sellest kolmandatele isikutele Tööd.ee kirjaliku loata. Erandiks on personaliotsingufirmad, kellel on töövahendusteenuse pakkumise eesmärgil lubatud edastada informatsiooni oma lepingulistele klientidele. Personaliotsingu firmad peavad tagama, et nende kliendid kasutavad tööotsijate andmeid ainult Tööandja tingimustes toodud eesmärkidel ja ulatuses ning on kohustatud rakendama samaväärseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid tööotsijate isikuandmete kaitseks nagu Tingimustes ette nähtud.
2.6 Kliendil ei ole lubatud teha toiminguid, mis on suunatud Andmebaasi täielikule või osalisele kopeerimisele või kahjustamisele või selle töö häirimisele, sealhulgas, kuid mitte ainult, mistahes arvutiprogrammide (rakenduste, skriptide, käsurealiidese kaudu tehtavate päringute vms) abil.
2.7 Ühe Kuulutusega saab Klient teha ainult ühe tööpakkumise. Kuulutus peab vastama õigusaktide nõuetele ning sisaldama täpset ja usaldusväärset teavet, mis vastab ühiskonnas omaksvõetud eetika- ja moraalinormidele. Klient vastutab Kuulutuse sisu eest.
2.8 Kuulutus peab sisaldama ainult Kliendi kontaktteavet. Kolmandate isikute kontaktteabe paigutamine Kuulutusse on lubatud ainult eelneval e-posti teel sõlmitud või kirjalikul kokkuleppel Tööd.ee-ga.
2.9 Kuulutus võib sisaldada tööandja e-maili aadressi – kuid kandideerimine peab kuulutuste puhul toimuma Tööd.ee süsteemi kaudu.
2.10 Klient volitab Tööd.ee kontrollima Kuulutuste ja neis sisalduva teabe avaldamist Kliendi poolt mitte kontrollitavates infokanalites. Tööd.ee käesolevas punktis ettenähtud volitused ei piira Kliendi õigusi, st Kliendil on õigus iseseisvalt või esindajate kaudu avaldada Kuulutusi ja neis sisalduvat teavet ka teistes infoallikates. Kuulutuste ja neis sisalduva teabe ebaseadusliku kopeerimise, avaldamise või muul moel õigustamata isikutele kättesaadavaks muutmise korral infoallikates, mille pidajaks ei ole Tööd.ee ega tema äripartnereid, volitab Klient Tööd.ee´d võtma vajadusel kõiki seaduslikke meetmeid ebaseadusliku kasutamise ja Andmebaasis sisalduva teabe avaldamise lõpetamiseks.
2.11 Kliendil on õigus tellida igal ajal täiendavaid Teenuseid, sealhulgas pikendada juurdepääsuperioodi Andmebaasile ja/või suurendada sisestatavate Kuulutuste arvu.
2.12 Klient kohustub tagama Andmebaasis sisalduvate isikuandmete (kandidaatide andmed) töötlemise (mh kandidaatide andmetega tutvumine, nende salvestamine, säilitamine, andmete kasutamine ühenduse võtmiseks jm) kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Klient hoiab Andmebaasist saadud info, sh isikuandmed, konfidentsiaalsena ning võib neid kasutada ainult kandidaadiga ühenduse võtmiseks ning võimalikesse lepingueelsetesse läbirääkimistesse astumisse otsustamise ja võimaliku tööle värbamise eesmärgil. Klient tagab, et nimetatud konfidentsiaalsuskohustus kehtib ka Kliendi töötajate ja lepingupartnerite suhtes, kes on volitatud kandidaatide isikuandmeid töötlema.
2.13 Klient kohustub Andmebaasis sisalduvate kandidaatide isikuandmete töötlemisel rakendama õigusaktidest tulenevaid vastavaid asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Juhul, kui Klient edastab kandidaatide isikuandmeid all-töötlejatele, tagab Klient, et sellised all-töötlejad töötlevad kandidaatide isikuandmeid ainult Kasutustingimustes toodud eesmärkidel ja ulatuses ning on kohustatud rakendama Tingimustes tooduga samaväärseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.
2.14 Klient on vajadusel kohustatud tegema Tööd.ee´ga igakülgset koostööd võimalike isikuandmekaitsealaste rikkumiste likvideerimiseks ja rikkumisest tulenevate kohustuste täitmiseks vastavalt kohalduvatele õigusaktidele, mh kohustub Klient vajadusel teavitama järelevalveasutust ja tööotsijaid tööotsijate isikuandmetega seotud rikkumistest.
2.15 Pärast Teenuse kehtiva tellimusperioodi lõppu ei ole Kliendil lubatud tööotsijate andmete edasine kasutamine. Klient garanteerib ja tagab, et salvestatud või talletatud tööotsijate andmed ja nende mistahes vormis koopiad kustutatakse Kliendi süsteemist ning kõigi Kliendi all-töötlejate süsteemidest.
2.16 Klient hüvitab Tööd.ee´le kogu Andmebaasis sisalduvate isikuandmete töötlemise nõuete rikkumisega tekitatud kahju, sealhulgas, kuid mitte ainult kõik summad, mida Tööd.ee on pidanud maksma andmesubjektidele, kolmandatele isikutele ja asutustele kahju hüvitiste ja leppe- või väärteotrahvidena või muul viisil või alusel seoses sellega, et Klient ei järginud käesolevates tingimustes ja seaduses sätestatud isikuandmete töötlemise nõudeid.

3 TÖÖD.EE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Tööd.ee kohustub tagama Kliendi valitud Teenuste osutamise Kliendile vastavalt selliste Teenuste kirjelduses toodud tingimustele pärast tasu laekumist Kliendilt.
3.2 Teenuste kasutamiseks saadab Tööd.ee Kliendi Andmebaasis registreeritud e-posti aadressile teate Andmebaasile juurdepääsu aktiveerimisest, mille abil Klient saab endale Juurdepääsuandmed.
3.3 Tööd.ee kohustub tagama Andmebaasi katkematu töö ja sellesse sisestatud teabe kättesaadavuse Internetis 24 tundi ööpäevas. Kui juurdepääs Andmebaasile on häiritud Tööd.ee (sealhulgas selle töötajate, töövõtjate ja/või alltöövõtjate) tegevuse või tegevusetuse tõttu, pikendab Tööd.ee Kliendi palvel Teenuse kasutamise aega aja võrra, mille jooksul Teenuste kasutamine oli häiritud. Kui Tööd.ee näeb ette, et Teenuste kasutamine võib olla häiritud, hoiatab ta sellest õigel ajal Kliendi kontaktisikut.
3.4 Tööd.ee´l on õigus nõuda Kliendilt Andmebaasi sisestatud Kuulutuse maha võtmist, kui see sisaldab teavet, mis on vastuolus käesolevate tingimuste ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Kui Klient ei tee Kuulutusse vastavaid parandusi 2 tööpäeva jooksul, on Tööd.ee´l õigus Kuulutus Andmebaasist eemaldada. Tööd.ee ei vastuta sellise eemaldamisega Kliendile tekitatud kahju eest. Samuti on Tööd.ee´l õigus ühepoolselt eemaldada kuulutused, mis ei ole tööpakkumiskuulutused ning sellised tööpakkumiskuulutused, mis ei ole kooskõlas kehtivate õigus- ja moraalinormidega või on läbinähtavalt seotud inimõiguste rikkumiseni viivate tegevustega (inimkaubandus, orjastamine jms.)
3.5 Tööd.ee´l on õigus muuta Andmebaasi protseduure ja menüü struktuuri Klienti ette hoiatamata.
3.6 Kõik õigused Andmebaasile kuuluvad Tööd.ee´le. Klient võib Andmebaasis sisalduvat infot kasutada vaid Kliendi poolt tellitud Teenuse kirjelduses näidatud ulatuses Teenuse kasutamise eesmärgil. Kliendil ei teki Andmebaasi mistahes viisil (mh Teenuse kasutamise eesmärgil) kasutamisel autoriõigusi Andmebaasi käigus hoidmiseks vajalikule tarkvarale.
3.7 Tööd.ee´l on õigus käesolevaid tingimusi ühepoolselt muuta, teatades muudatustest ning tehes uued tingimused kättesaadavaks lehel www.tööd.ee vähemalt 5 päeva enne muudatuste jõustumist. Muudatused ei kehti tagasiulatuvalt enne nende jõustumist Kliendi poolt tellitud Teenuste suhtes välja arvatud juhtudel, kui see tuleneb seadustest või Euroopa Liidu andmekaitsealastest aktidest.

4 LEPINGUOSALISTE VASTUTUS

4.1 Tööd.ee´l on õigus lõpetada ühepoolselt ette teatamata Teenuste osutamine tagastamata Kliendile Teenuste eest makstud tasu, kui Klient on rikkunud käesolevaid Tingimusi ega ole rikkumist kõrvaldanud 10 tööpäeva jooksul alates vastavasisulise hoiatuse saamisest Tööd.ee e-posti teel.
4.2 Kliendil on õigus sõltumata põhjusest igal ajal Teenuste edasisest kasutamisest loobuda, teatades sellest Tööd.ee e-posti teel. Sellisel juhul ei ole Kliendil õigust nõuda tellitud Teenuste eest makstud tasu tagastamist.
4.3 Klient vastutab käesolevate tingimuste rikkumisega Tööd.ee´le tekitatud kahju eest.
4.4 Tööd.ee ei vastuta Andmebaasi sisestatud teabe täpsuse ja sisu ega Kliendile Andmebaasis sisalduva teabe kasutamise tagajärjel tekkiva kahju eest. Klient astub tööotsijaga lepingueelsetesse läbirääkimistesse ning sõlmib temaga lepingu iseseisvalt Tööd.ee vahenduseta.

5 LÕPPSÄTTED

5.1 Pärast Teenuse kasutamistähtaja lõppu ei ole Kliendil võimalik vastavat Teenust kasutada, ent talle jääb alles juurdepääs tema enda sisestatud teabele (Kuulutused ja kandidaatidele saadetud kirjad).
5.2 Juhul, kui käesolevad tingimused näevad ette Tööd.ee teavitamise e-posti teel, saadab Klient sellised teated oma Tööd.ee poolt määratud kliendihalduri e-posti aadressile koos koopiaga aadressile tood@tööd.ee.
5.3 Lepinguosalised püüavad lahendada kõik oma kohustuste täitmise käigus tekkivad vaidlused ja lahkarvamused läbirääkimiste teel. Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega.